Klachtenprocedure

 

Onze school heeft een klachtenregeling die voor alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena  is vastgesteld.

Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken die de school betreft, kunt u hiervan gebruik maken.

Hoe goed school en ouders het ook met elkaar voor hebben als het gaat om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden, er kunnen altijd situaties ontstaan die aanleiding zijn voor een wederzijds onderhoud vanwege onvrede.

Meestal lukt het goed om in onderling overleg problemen op te lossen. Soms is dat niet het geval.

In die gevallen voorziet de Klachtenregeling.

Onvrede over een bepaalde gang van zaken wil de school graag z.s.m. van u vernemen. De school wil vervolgens graag de klacht samen met u oplossen. Het liefst in korte lijnen en met heldere gezamenlijke afspraken. Wacht liever niet met het uitspreken van schoolaangelegenheden die u niet goed vindt. Hoe eerder u in gesprek gaat, des te beter. Van onze school mag u eenzelfde houding verwachten als er aanleiding is de ontwikkeling van uw kind tussentijds te bespreken.

Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke in eerste instantie worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie van doen heeft.

Van een ouder met bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht of de aandacht voor de ontwikkeling van het kind, wordt verwacht dat hij of zij contact opneemt met de betrokken leerkracht(en). Het is uiteraard de bedoeling dat de klachten naar tevredenheid worden opgelost.

Lukt het (in dit voorbeeld) niet in overleg met de leerkracht(en) de klacht op te lossen, dan is het goed contact op te nemen met de directeur, Marloes van der Meijden. Komt u er op dat niveau samen niet uit dan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur Petra Timmermans (momenteel Bart van der Vlist a.i.) die namens het bestuur de klachten met u kan bespreken. Tussentijds staat voor u de weg open de schoolcontactpersoon, die iedere school heeft, te benaderen. De schoolcontactpersoon kan u advies geven over de te volgen route en in contact brengen met één van de twee externe vertrouwenspersonen die door het bestuur zijn aangesteld voor alle scholen van onze stichting.

Heeft u twijfels hoe de klacht bespreekbaar te maken dan kunt u dus het beste mevrouw E. Wessel, de schoolcontactpersoon van onze school, benaderen.

Klachten en onvrede kunnen zeer divers zijn. Behalve de genoemde voorbeelden over de didactische en pedagogische aanpak kunt u denken aan: organisatie van de school, fysiek geweld, mishandeling, pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie enz.

Samengevat volgen hier mogelijke stappen bij klachten en onvrede:

1. Eerst overleg met de leerkracht van uw kind; bij onvoldoende resultaat:

2. Overleg met de directie of

3. Overleg met de schoolcontactpersoon, dat kan leiden tot

4. Inschakeling van de externe vertrouwenspersoon en/of

5. Overleg met de algemeen directeur van het bestuur

6. Indienen van een formele klacht: alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena, dus ook onze school, zijn aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie Onderwijs (LKC)


De contactgegevens van de schoolcontactpersoon van onze school, de beide vertrouwenspersonen, LKC en het landelijk Meldpunt van Vertrouwensinspecteurs vindt u in de schoolgids .