Zorg

 

De leerkrachten maken naar aanleiding van de observaties en toets gegevens een groepsoverzicht, waarin de pedagogische en didactische behoeften van ieder kind staan vermeld. Wat heeft het kind nodig om zich verder te ontwikkelen, wat kan het goed en waar heeft het extra ondersteuning bij nodig? Soms heeft een kind extra zorg nodig. Om eventuele problemen snel op te sporen, bespreken de leerkrachten drie keer per jaar samen met de intern begeleider de resultaten van alle kinderen. Natuurlijk kan dit ook als zich acute problemen voordoen bij een leerling. Zowel zwakke resultaten als heel goede resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Uiteraard wordt u als ouder hierover geïnformeerd. Ook zal er waar nodig een handelingsplan of ontwikkelingsplan (OPP) opgesteld worden. Hierin staat welke extra zorg het kind krijgt en op welke manier. Na enige tijd wordt nagegaan of het handelingsplan werkt. Bij het OPP wordt er twee keer per jaar bekeken of de gestelde doelen moeten worden bijgesteld. Als wij er achter komen dat wij als school handelingsverlegen zijn, zullen wij of u hulp buiten de school moeten gaan zoeken. Dit gaat echter alleen na overleg en met de toestemming van u als ouder. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden om extra hulp in te roepen vanuit ons samenwerkingsverband.